Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giriş

Sıcaklık birçok organizmanın gelişme hızını kontrol etkiler. Bitkiler ve omurgasız hayvanlar (böcekler ve kurtlar), hayat döngülerinin belirli bir evresinden diğerine geçebilmek için belirli bir seviyede sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu toplamlı sıcaklık fizyolojik süre olarak ta bilinir. Teorik olarak, fizyolojik süre organizmaların gelişimleri için ortak bir referans sağlar.Belirli bir organizmanın gelişiminin tamamlanması için gereken sıcaklık değişiklik gösteremez yani sıcaklık ve sürenin kombinasyonu her zaman aynıdır. Fizyolojik süre genellikle derece-gün (°D) olarak adlandırılan birim ile tanımlanır.

Daha fazla bilgi için Baskerville & Emin (1969), Andrewartha & Birch (1973), Allen (1976), Zalom et al. (1983), ve Wilson & Barnett (1983) makalelerine bakabilirsiniz.

Gelişim Eşikleri

Bazı organizmalar için üst ve alt gelişim eşikleri laboratuvar ve alan deneyleri sonucunda belirlenmiştir. Örneğin, San Jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) için alt gelişim eşiği 10,5 °C ve üst gelişim eşiği 32,2 °C olarak belirlenmiştir. Eşikler farklı organizmalar için değişir.

...

Üst gelişim eşiği üzerindeki sıcaklıklarda, büyüme veya gelişme hızı azalmaya başlar veya durur. Bu yönelim, kesme metodu kullanılarak hesaplanır.

Derece Gün

Bir organizmanın hayat döngüsünde bir evreden diğerine gelişmesi için alt ve üst eşikler arasındaki gerekli sıcaklık miktarı derece-gün (°D) olarak adlandırılan birim ile hesaplanır. Bu birim bazen etkin sıcaklık olarak ta adlandırılır. Derece gün gelişim eşikleri arasındaki sıcaklık ve sürenin toplamlı çarpımlarıyla hesaplanır. Resim 1 zaman ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi ve derece-gün değerinin toplanmasını gösterir.Bir derece-gün bir gün (24 saat) boyunca sıcaklığın alt eşikten 1 derece yukarıda olması ile oluşur. Örneğin, eğer bir organizma için alt eşik 10 °C ve sıcaklık 24 saat boyunca 11 °C olarak kalırsa, 1 derece-gün birikir.

...